RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO do formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Energyhouse Cezary Fisz posługujący się numerem Regon: 142241720 oraz numerem NIP: 5252408051, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki; Siedziba Sprzedawcy : ul. Adama Mickiewicza 16, 01-517 Warszawa,
  2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi zgłoszenia, którego dotyczy.

b) przestawienia oferty, w związku umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez firmę – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę,

3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla spółki, podmiotom świadczącym na rzecz spółki usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie spółki przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

7. W celu chęci usunięcia danych osobowych z bazy danych naszej firmy prosimy o wysłanie wiadomości na adres email biuro@energyhouse.com.pl